Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Contaminate

Cách chia động từ contaminate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ contaminate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONTAMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to contaminate contaminating contaminated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn contaminate contaminate contaminates contaminate contaminate contaminate
Hiện tại tiếp diễn am contaminating are contaminating is contaminating are contaminating are contaminating are contaminating
Quá khứ đơn contaminated contaminated contaminated contaminated contaminated contaminated
Quá khứ tiếp diễn was contaminating were contaminating was contaminating were contaminating were contaminating were contaminating
Hiện tại hoàn thành have contaminated have contaminated has contaminated have contaminated have contaminated have contaminated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been contaminating have been contaminating has been contaminating have been contaminating have been contaminating have been contaminating
Quá khứ hoàn thành had contaminated had contaminated had contaminated had contaminated had contaminated had contaminated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been contaminating had been contaminating had been contaminating had been contaminating had been contaminating had been contaminating
Tương Lai will contaminate will contaminate will contaminate will contaminate will contaminate will contaminate
TL Tiếp Diễn will be contaminating will be contaminating will be contaminating will be contaminating will be contaminating will be contaminating
Tương Lai hoàn thành will have contaminated will have contaminated will have contaminated will have contaminated will have contaminated will have contaminated
TL HT Tiếp Diễn will have been contaminating will have been contaminating will have been contaminating will have been contaminating will have been contaminating will have been contaminating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would contaminate would contaminate would contaminate would contaminate would contaminate would contaminate
Conditional Perfect would have contaminated would have contaminated would have contaminated would have contaminated would have contaminated would have contaminated
Conditional Present Progressive would be contaminating would be contaminating would be contaminating would be contaminating would be contaminating would be contaminating
Conditional Perfect Progressive would have been contaminating would have been contaminating would have been contaminating would have been contaminating would have been contaminating would have been contaminating
Present Subjunctive contaminate contaminate contaminate contaminate contaminate contaminate
Past Subjunctive contaminated contaminated contaminated contaminated contaminated contaminated
Past Perfect Subjunctive had contaminated had contaminated had contaminated had contaminated had contaminated had contaminated
Imperative contaminate Let′s contaminate contaminate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button