Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nag

Cách chia động từ nag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nag nagging nagged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nag nag nags nag nag nag
Hiện tại tiếp diễn am nagging are nagging is nagging are nagging are nagging are nagging
Quá khứ đơn nagged nagged nagged nagged nagged nagged
Quá khứ tiếp diễn was nagging were nagging was nagging were nagging were nagging were nagging
Hiện tại hoàn thành have nagged have nagged has nagged have nagged have nagged have nagged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nagging have been nagging has been nagging have been nagging have been nagging have been nagging
Quá khứ hoàn thành had nagged had nagged had nagged had nagged had nagged had nagged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nagging had been nagging had been nagging had been nagging had been nagging had been nagging
Tương Lai will nag will nag will nag will nag will nag will nag
TL Tiếp Diễn will be nagging will be nagging will be nagging will be nagging will be nagging will be nagging
Tương Lai hoàn thành will have nagged will have nagged will have nagged will have nagged will have nagged will have nagged
TL HT Tiếp Diễn will have been nagging will have been nagging will have been nagging will have been nagging will have been nagging will have been nagging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nag would nag would nag would nag would nag would nag
Conditional Perfect would have nagged would have nagged would have nagged would have nagged would have nagged would have nagged
Conditional Present Progressive would be nagging would be nagging would be nagging would be nagging would be nagging would be nagging
Conditional Perfect Progressive would have been nagging would have been nagging would have been nagging would have been nagging would have been nagging would have been nagging
Present Subjunctive nag nag nag nag nag nag
Past Subjunctive nagged nagged nagged nagged nagged nagged
Past Perfect Subjunctive had nagged had nagged had nagged had nagged had nagged had nagged
Imperative nag Let′s nag nag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button