Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Thresh

Cách chia động từ thresh rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thresh ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THRESH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thresh threshing threshed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thresh thresh threshes thresh thresh thresh
Hiện tại tiếp diễn am threshing are threshing is threshing are threshing are threshing are threshing
Quá khứ đơn threshed threshed threshed threshed threshed threshed
Quá khứ tiếp diễn was threshing were threshing was threshing were threshing were threshing were threshing
Hiện tại hoàn thành have threshed have threshed has threshed have threshed have threshed have threshed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been threshing have been threshing has been threshing have been threshing have been threshing have been threshing
Quá khứ hoàn thành had threshed had threshed had threshed had threshed had threshed had threshed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been threshing had been threshing had been threshing had been threshing had been threshing had been threshing
Tương Lai will thresh will thresh will thresh will thresh will thresh will thresh
TL Tiếp Diễn will be threshing will be threshing will be threshing will be threshing will be threshing will be threshing
Tương Lai hoàn thành will have threshed will have threshed will have threshed will have threshed will have threshed will have threshed
TL HT Tiếp Diễn will have been threshing will have been threshing will have been threshing will have been threshing will have been threshing will have been threshing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thresh would thresh would thresh would thresh would thresh would thresh
Conditional Perfect would have threshed would have threshed would have threshed would have threshed would have threshed would have threshed
Conditional Present Progressive would be threshing would be threshing would be threshing would be threshing would be threshing would be threshing
Conditional Perfect Progressive would have been threshing would have been threshing would have been threshing would have been threshing would have been threshing would have been threshing
Present Subjunctive thresh thresh thresh thresh thresh thresh
Past Subjunctive threshed threshed threshed threshed threshed threshed
Past Perfect Subjunctive had threshed had threshed had threshed had threshed had threshed had threshed
Imperative thresh Let′s thresh thresh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button