Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Throb

Cách chia động từ throb rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ throb ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THROB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to throb throbbing throbbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn throb throb throbs throb throb throb
Hiện tại tiếp diễn am throbbing are throbbing is throbbing are throbbing are throbbing are throbbing
Quá khứ đơn throbbed throbbed throbbed throbbed throbbed throbbed
Quá khứ tiếp diễn was throbbing were throbbing was throbbing were throbbing were throbbing were throbbing
Hiện tại hoàn thành have throbbed have throbbed has throbbed have throbbed have throbbed have throbbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been throbbing have been throbbing has been throbbing have been throbbing have been throbbing have been throbbing
Quá khứ hoàn thành had throbbed had throbbed had throbbed had throbbed had throbbed had throbbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been throbbing had been throbbing had been throbbing had been throbbing had been throbbing had been throbbing
Tương Lai will throb will throb will throb will throb will throb will throb
TL Tiếp Diễn will be throbbing will be throbbing will be throbbing will be throbbing will be throbbing will be throbbing
Tương Lai hoàn thành will have throbbed will have throbbed will have throbbed will have throbbed will have throbbed will have throbbed
TL HT Tiếp Diễn will have been throbbing will have been throbbing will have been throbbing will have been throbbing will have been throbbing will have been throbbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would throb would throb would throb would throb would throb would throb
Conditional Perfect would have throbbed would have throbbed would have throbbed would have throbbed would have throbbed would have throbbed
Conditional Present Progressive would be throbbing would be throbbing would be throbbing would be throbbing would be throbbing would be throbbing
Conditional Perfect Progressive would have been throbbing would have been throbbing would have been throbbing would have been throbbing would have been throbbing would have been throbbing
Present Subjunctive throb throb throb throb throb throb
Past Subjunctive throbbed throbbed throbbed throbbed throbbed throbbed
Past Perfect Subjunctive had throbbed had throbbed had throbbed had throbbed had throbbed had throbbed
Imperative throb Let′s throb throb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. perth hookup.

Nên đọc
Close
Back to top button