Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Throng

Cách chia động từ throng rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ throng ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THRONG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to throng thronging thronged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn throng throng throngs throng throng throng
Hiện tại tiếp diễn am thronging are thronging is thronging are thronging are thronging are thronging
Quá khứ đơn thronged thronged thronged thronged thronged thronged
Quá khứ tiếp diễn was thronging were thronging was thronging were thronging were thronging were thronging
Hiện tại hoàn thành have thronged have thronged has thronged have thronged have thronged have thronged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thronging have been thronging has been thronging have been thronging have been thronging have been thronging
Quá khứ hoàn thành had thronged had thronged had thronged had thronged had thronged had thronged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thronging had been thronging had been thronging had been thronging had been thronging had been thronging
Tương Lai will throng will throng will throng will throng will throng will throng
TL Tiếp Diễn will be thronging will be thronging will be thronging will be thronging will be thronging will be thronging
Tương Lai hoàn thành will have thronged will have thronged will have thronged will have thronged will have thronged will have thronged
TL HT Tiếp Diễn will have been thronging will have been thronging will have been thronging will have been thronging will have been thronging will have been thronging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would throng would throng would throng would throng would throng would throng
Conditional Perfect would have thronged would have thronged would have thronged would have thronged would have thronged would have thronged
Conditional Present Progressive would be thronging would be thronging would be thronging would be thronging would be thronging would be thronging
Conditional Perfect Progressive would have been thronging would have been thronging would have been thronging would have been thronging would have been thronging would have been thronging
Present Subjunctive throng throng throng throng throng throng
Past Subjunctive thronged thronged thronged thronged thronged thronged
Past Perfect Subjunctive had thronged had thronged had thronged had thronged had thronged had thronged
Imperative throng Let′s throng throng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button