Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Weave

Cách chia động từ weave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ weave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WEAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to weave weaving woven
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn weave weave weaves weave weave weave
Hiện tại tiếp diễn am weaving are weaving is weaving are weaving are weaving are weaving
Quá khứ đơn wove wove wove wove wove wove
Quá khứ tiếp diễn was weaving were weaving was weaving were weaving were weaving were weaving
Hiện tại hoàn thành have woven have woven has woven have woven have woven have woven
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been weaving have been weaving has been weaving have been weaving have been weaving have been weaving
Quá khứ hoàn thành had woven had woven had woven had woven had woven had woven
QK hoàn thành Tiếp diễn had been weaving had been weaving had been weaving had been weaving had been weaving had been weaving
Tương Lai will weave will weave will weave will weave will weave will weave
TL Tiếp Diễn will be weaving will be weaving will be weaving will be weaving will be weaving will be weaving
Tương Lai hoàn thành will have woven will have woven will have woven will have woven will have woven will have woven
TL HT Tiếp Diễn will have been weaving will have been weaving will have been weaving will have been weaving will have been weaving will have been weaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would weave would weave would weave would weave would weave would weave
Conditional Perfect would have woven would have woven would have woven would have woven would have woven would have woven
Conditional Present Progressive would be weaving would be weaving would be weaving would be weaving would be weaving would be weaving
Conditional Perfect Progressive would have been weaving would have been weaving would have been weaving would have been weaving would have been weaving would have been weaving
Present Subjunctive weave weave weave weave weave weave
Past Subjunctive wove wove wove wove wove wove
Past Perfect Subjunctive had woven had woven had woven had woven had woven had woven
Imperative weave Let′s weave weave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button