Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Thrust

Cách chia động từ thrust rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thrust ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THRUST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thrust thrusting thrust
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thrust thrust thrusts thrust thrust thrust
Hiện tại tiếp diễn am thrusting are thrusting is thrusting are thrusting are thrusting are thrusting
Quá khứ đơn thrust thrust thrust thrust thrust thrust
Quá khứ tiếp diễn was thrusting were thrusting was thrusting were thrusting were thrusting were thrusting
Hiện tại hoàn thành have thrust have thrust has thrust have thrust have thrust have thrust
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thrusting have been thrusting has been thrusting have been thrusting have been thrusting have been thrusting
Quá khứ hoàn thành had thrust had thrust had thrust had thrust had thrust had thrust
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thrusting had been thrusting had been thrusting had been thrusting had been thrusting had been thrusting
Tương Lai will thrust will thrust will thrust will thrust will thrust will thrust
TL Tiếp Diễn will be thrusting will be thrusting will be thrusting will be thrusting will be thrusting will be thrusting
Tương Lai hoàn thành will have thrust will have thrust will have thrust will have thrust will have thrust will have thrust
TL HT Tiếp Diễn will have been thrusting will have been thrusting will have been thrusting will have been thrusting will have been thrusting will have been thrusting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thrust would thrust would thrust would thrust would thrust would thrust
Conditional Perfect would have thrust would have thrust would have thrust would have thrust would have thrust would have thrust
Conditional Present Progressive would be thrusting would be thrusting would be thrusting would be thrusting would be thrusting would be thrusting
Conditional Perfect Progressive would have been thrusting would have been thrusting would have been thrusting would have been thrusting would have been thrusting would have been thrusting
Present Subjunctive thrust thrust thrust thrust thrust thrust
Past Subjunctive thrust thrust thrust thrust thrust thrust
Past Perfect Subjunctive had thrust had thrust had thrust had thrust had thrust had thrust
Imperative thrust Let′s thrust thrust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/silversurfers-dating-site/.

Nên đọc
Close
Back to top button