Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nurse

Cách chia động từ nurse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nurse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NURSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nurse nursing nursed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nurse nurse nurses nurse nurse nurse
Hiện tại tiếp diễn am nursing are nursing is nursing are nursing are nursing are nursing
Quá khứ đơn nursed nursed nursed nursed nursed nursed
Quá khứ tiếp diễn was nursing were nursing was nursing were nursing were nursing were nursing
Hiện tại hoàn thành have nursed have nursed has nursed have nursed have nursed have nursed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nursing have been nursing has been nursing have been nursing have been nursing have been nursing
Quá khứ hoàn thành had nursed had nursed had nursed had nursed had nursed had nursed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nursing had been nursing had been nursing had been nursing had been nursing had been nursing
Tương Lai will nurse will nurse will nurse will nurse will nurse will nurse
TL Tiếp Diễn will be nursing will be nursing will be nursing will be nursing will be nursing will be nursing
Tương Lai hoàn thành will have nursed will have nursed will have nursed will have nursed will have nursed will have nursed
TL HT Tiếp Diễn will have been nursing will have been nursing will have been nursing will have been nursing will have been nursing will have been nursing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nurse would nurse would nurse would nurse would nurse would nurse
Conditional Perfect would have nursed would have nursed would have nursed would have nursed would have nursed would have nursed
Conditional Present Progressive would be nursing would be nursing would be nursing would be nursing would be nursing would be nursing
Conditional Perfect Progressive would have been nursing would have been nursing would have been nursing would have been nursing would have been nursing would have been nursing
Present Subjunctive nurse nurse nurse nurse nurse nurse
Past Subjunctive nursed nursed nursed nursed nursed nursed
Past Perfect Subjunctive had nursed had nursed had nursed had nursed had nursed had nursed
Imperative nurse Let′s nurse nurse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button