Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tile

tile

Cách chia động từ tile rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tile ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TILE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tile tiling tiled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tile tile tiles tile tile tile
Hiện tại tiếp diễn am tiling are tiling is tiling are tiling are tiling are tiling
Quá khứ đơn tiled tiled tiled tiled tiled tiled
Quá khứ tiếp diễn was tiling were tiling was tiling were tiling were tiling were tiling
Hiện tại hoàn thành have tiled have tiled has tiled have tiled have tiled have tiled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tiling have been tiling has been tiling have been tiling have been tiling have been tiling
Quá khứ hoàn thành had tiled had tiled had tiled had tiled had tiled had tiled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tiling had been tiling had been tiling had been tiling had been tiling had been tiling
Tương Lai will tile will tile will tile will tile will tile will tile
TL Tiếp Diễn will be tiling will be tiling will be tiling will be tiling will be tiling will be tiling
Tương Lai hoàn thành will have tiled will have tiled will have tiled will have tiled will have tiled will have tiled
TL HT Tiếp Diễn will have been tiling will have been tiling will have been tiling will have been tiling will have been tiling will have been tiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tile would tile would tile would tile would tile would tile
Conditional Perfect would have tiled would have tiled would have tiled would have tiled would have tiled would have tiled
Conditional Present Progressive would be tiling would be tiling would be tiling would be tiling would be tiling would be tiling
Conditional Perfect Progressive would have been tiling would have been tiling would have been tiling would have been tiling would have been tiling would have been tiling
Present Subjunctive tile tile tile tile tile tile
Past Subjunctive tiled tiled tiled tiled tiled tiled
Past Perfect Subjunctive had tiled had tiled had tiled had tiled had tiled had tiled
Imperative tile Let′s tile tile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. lesbian free dating sites uk.

Nên đọc
Close
Back to top button