Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Box

Cách chia động từ box rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ box ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOX

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to box boxing boxed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn box box boxes box box box
Hiện tại tiếp diễn am boxing are boxing is boxing are boxing are boxing are boxing
Quá khứ đơn boxed boxed boxed boxed boxed boxed
Quá khứ tiếp diễn was boxing were boxing was boxing were boxing were boxing were boxing
Hiện tại hoàn thành have boxed have boxed has boxed have boxed have boxed have boxed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been boxing have been boxing has been boxing have been boxing have been boxing have been boxing
Quá khứ hoàn thành had boxed had boxed had boxed had boxed had boxed had boxed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been boxing had been boxing had been boxing had been boxing had been boxing had been boxing
Tương Lai will box will box will box will box will box will box
TL Tiếp Diễn will be boxing will be boxing will be boxing will be boxing will be boxing will be boxing
Tương Lai hoàn thành will have boxed will have boxed will have boxed will have boxed will have boxed will have boxed
TL HT Tiếp Diễn will have been boxing will have been boxing will have been boxing will have been boxing will have been boxing will have been boxing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would box would box would box would box would box would box
Conditional Perfect would have boxed would have boxed would have boxed would have boxed would have boxed would have boxed
Conditional Present Progressive would be boxing would be boxing would be boxing would be boxing would be boxing would be boxing
Conditional Perfect Progressive would have been boxing would have been boxing would have been boxing would have been boxing would have been boxing would have been boxing
Present Subjunctive box box box box box box
Past Subjunctive boxed boxed boxed boxed boxed boxed
Past Perfect Subjunctive had boxed had boxed had boxed had boxed had boxed had boxed
Imperative box Let′s box box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button