Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tingle

Cách chia động từ tingle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tingle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TINGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tingle tingling tingled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tingle tingle tingles tingle tingle tingle
Hiện tại tiếp diễn am tingling are tingling is tingling are tingling are tingling are tingling
Quá khứ đơn tingled tingled tingled tingled tingled tingled
Quá khứ tiếp diễn was tingling were tingling was tingling were tingling were tingling were tingling
Hiện tại hoàn thành have tingled have tingled has tingled have tingled have tingled have tingled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tingling have been tingling has been tingling have been tingling have been tingling have been tingling
Quá khứ hoàn thành had tingled had tingled had tingled had tingled had tingled had tingled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tingling had been tingling had been tingling had been tingling had been tingling had been tingling
Tương Lai will tingle will tingle will tingle will tingle will tingle will tingle
TL Tiếp Diễn will be tingling will be tingling will be tingling will be tingling will be tingling will be tingling
Tương Lai hoàn thành will have tingled will have tingled will have tingled will have tingled will have tingled will have tingled
TL HT Tiếp Diễn will have been tingling will have been tingling will have been tingling will have been tingling will have been tingling will have been tingling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tingle would tingle would tingle would tingle would tingle would tingle
Conditional Perfect would have tingled would have tingled would have tingled would have tingled would have tingled would have tingled
Conditional Present Progressive would be tingling would be tingling would be tingling would be tingling would be tingling would be tingling
Conditional Perfect Progressive would have been tingling would have been tingling would have been tingling would have been tingling would have been tingling would have been tingling
Present Subjunctive tingle tingle tingle tingle tingle tingle
Past Subjunctive tingled tingled tingled tingled tingled tingled
Past Perfect Subjunctive had tingled had tingled had tingled had tingled had tingled had tingled
Imperative tingle Let′s tingle tingle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button