Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wrong

Cách chia động từ wrong rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wrong ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WRONG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wrong wronging wronged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wrong wrong wrongs wrong wrong wrong
Hiện tại tiếp diễn am wronging are wronging is wronging are wronging are wronging are wronging
Quá khứ đơn wronged wronged wronged wronged wronged wronged
Quá khứ tiếp diễn was wronging were wronging was wronging were wronging were wronging were wronging
Hiện tại hoàn thành have wronged have wronged has wronged have wronged have wronged have wronged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wronging have been wronging has been wronging have been wronging have been wronging have been wronging
Quá khứ hoàn thành had wronged had wronged had wronged had wronged had wronged had wronged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wronging had been wronging had been wronging had been wronging had been wronging had been wronging
Tương Lai will wrong will wrong will wrong will wrong will wrong will wrong
TL Tiếp Diễn will be wronging will be wronging will be wronging will be wronging will be wronging will be wronging
Tương Lai hoàn thành will have wronged will have wronged will have wronged will have wronged will have wronged will have wronged
TL HT Tiếp Diễn will have been wronging will have been wronging will have been wronging will have been wronging will have been wronging will have been wronging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wrong would wrong would wrong would wrong would wrong would wrong
Conditional Perfect would have wronged would have wronged would have wronged would have wronged would have wronged would have wronged
Conditional Present Progressive would be wronging would be wronging would be wronging would be wronging would be wronging would be wronging
Conditional Perfect Progressive would have been wronging would have been wronging would have been wronging would have been wronging would have been wronging would have been wronging
Present Subjunctive wrong wrong wrong wrong wrong wrong
Past Subjunctive wronged wronged wronged wronged wronged wronged
Past Perfect Subjunctive had wronged had wronged had wronged had wronged had wronged had wronged
Imperative wrong Let′s wrong wrong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button