Tire

Cách chia động từ tire rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tire ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TIRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tire tiring tired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tire tire tires tire tire tire
Hiện tại tiếp diễn am tiring are tiring is tiring are tiring are tiring are tiring
Quá khứ đơn tired tired tired tired tired tired
Quá khứ tiếp diễn was tiring were tiring was tiring were tiring were tiring were tiring
Hiện tại hoàn thành have tired have tired has tired have tired have tired have tired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tiring have been tiring has been tiring have been tiring have been tiring have been tiring
Quá khứ hoàn thành had tired had tired had tired had tired had tired had tired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tiring had been tiring had been tiring had been tiring had been tiring had been tiring
Tương Lai will tire will tire will tire will tire will tire will tire
TL Tiếp Diễn will be tiring will be tiring will be tiring will be tiring will be tiring will be tiring
Tương Lai hoàn thành will have tired will have tired will have tired will have tired will have tired will have tired
TL HT Tiếp Diễn will have been tiring will have been tiring will have been tiring will have been tiring will have been tiring will have been tiring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tire would tire would tire would tire would tire would tire
Conditional Perfect would have tired would have tired would have tired would have tired would have tired would have tired
Conditional Present Progressive would be tiring would be tiring would be tiring would be tiring would be tiring would be tiring
Conditional Perfect Progressive would have been tiring would have been tiring would have been tiring would have been tiring would have been tiring would have been tiring
Present Subjunctive tire tire tire tire tire tire
Past Subjunctive tired tired tired tired tired tired
Past Perfect Subjunctive had tired had tired had tired had tired had tired had tired
Imperative tire Let′s tire tire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button