Convert

Cách chia động từ convert rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ convert ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONVERT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to convert converting converted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn convert convert converts convert convert convert
Hiện tại tiếp diễn am converting are converting is converting are converting are converting are converting
Quá khứ đơn converted converted converted converted converted converted
Quá khứ tiếp diễn was converting were converting was converting were converting were converting were converting
Hiện tại hoàn thành have converted have converted has converted have converted have converted have converted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been converting have been converting has been converting have been converting have been converting have been converting
Quá khứ hoàn thành had converted had converted had converted had converted had converted had converted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been converting had been converting had been converting had been converting had been converting had been converting
Tương Lai will convert will convert will convert will convert will convert will convert
TL Tiếp Diễn will be converting will be converting will be converting will be converting will be converting will be converting
Tương Lai hoàn thành will have converted will have converted will have converted will have converted will have converted will have converted
TL HT Tiếp Diễn will have been converting will have been converting will have been converting will have been converting will have been converting will have been converting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would convert would convert would convert would convert would convert would convert
Conditional Perfect would have converted would have converted would have converted would have converted would have converted would have converted
Conditional Present Progressive would be converting would be converting would be converting would be converting would be converting would be converting
Conditional Perfect Progressive would have been converting would have been converting would have been converting would have been converting would have been converting would have been converting
Present Subjunctive convert convert convert convert convert convert
Past Subjunctive converted converted converted converted converted converted
Past Perfect Subjunctive had converted had converted had converted had converted had converted had converted
Imperative convert Let′s convert convert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/free-dating-sites-north-wales/.

Back to top button