Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Read

Cách chia động từ read rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ read ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: READ

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to read reading read
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn read read reads read read read
Hiện tại tiếp diễn am reading are reading is reading are reading are reading are reading
Quá khứ đơn read read read read read read
Quá khứ tiếp diễn was reading were reading was reading were reading were reading were reading
Hiện tại hoàn thành have read have read has read have read have read have read
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reading have been reading has been reading have been reading have been reading have been reading
Quá khứ hoàn thành had read had read had read had read had read had read
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reading had been reading had been reading had been reading had been reading had been reading
Tương Lai will read will read will read will read will read will read
TL Tiếp Diễn will be reading will be reading will be reading will be reading will be reading will be reading
Tương Lai hoàn thành will have read will have read will have read will have read will have read will have read
TL HT Tiếp Diễn will have been reading will have been reading will have been reading will have been reading will have been reading will have been reading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would read would read would read would read would read would read
Conditional Perfect would have read would have read would have read would have read would have read would have read
Conditional Present Progressive would be reading would be reading would be reading would be reading would be reading would be reading
Conditional Perfect Progressive would have been reading would have been reading would have been reading would have been reading would have been reading would have been reading
Present Subjunctive read read read read read read
Past Subjunctive read read read read read read
Past Perfect Subjunctive had read had read had read had read had read had read
Imperative read Let′s read read

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button