Dismantle

Cách chia động từ dismantle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dismantle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISMANTLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dismantle dismantling dismantled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dismantle dismantle dismantles dismantle dismantle dismantle
Hiện tại tiếp diễn am dismantling are dismantling is dismantling are dismantling are dismantling are dismantling
Quá khứ đơn dismantled dismantled dismantled dismantled dismantled dismantled
Quá khứ tiếp diễn was dismantling were dismantling was dismantling were dismantling were dismantling were dismantling
Hiện tại hoàn thành have dismantled have dismantled has dismantled have dismantled have dismantled have dismantled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dismantling have been dismantling has been dismantling have been dismantling have been dismantling have been dismantling
Quá khứ hoàn thành had dismantled had dismantled had dismantled had dismantled had dismantled had dismantled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dismantling had been dismantling had been dismantling had been dismantling had been dismantling had been dismantling
Tương Lai will dismantle will dismantle will dismantle will dismantle will dismantle will dismantle
TL Tiếp Diễn will be dismantling will be dismantling will be dismantling will be dismantling will be dismantling will be dismantling
Tương Lai hoàn thành will have dismantled will have dismantled will have dismantled will have dismantled will have dismantled will have dismantled
TL HT Tiếp Diễn will have been dismantling will have been dismantling will have been dismantling will have been dismantling will have been dismantling will have been dismantling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dismantle would dismantle would dismantle would dismantle would dismantle would dismantle
Conditional Perfect would have dismantled would have dismantled would have dismantled would have dismantled would have dismantled would have dismantled
Conditional Present Progressive would be dismantling would be dismantling would be dismantling would be dismantling would be dismantling would be dismantling
Conditional Perfect Progressive would have been dismantling would have been dismantling would have been dismantling would have been dismantling would have been dismantling would have been dismantling
Present Subjunctive dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Past Subjunctive dismantled dismantled dismantled dismantled dismantled dismantled
Past Perfect Subjunctive had dismantled had dismantled had dismantled had dismantled had dismantled had dismantled
Imperative dismantle Let′s dismantle dismantle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button