Set

Cách chia động từ set rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ set ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to set setting set
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn set set sets set set set
Hiện tại tiếp diễn am setting are setting is setting are setting are setting are setting
Quá khứ đơn set set set set set set
Quá khứ tiếp diễn was setting were setting was setting were setting were setting were setting
Hiện tại hoàn thành have set have set has set have set have set have set
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been setting have been setting has been setting have been setting have been setting have been setting
Quá khứ hoàn thành had set had set had set had set had set had set
QK hoàn thành Tiếp diễn had been setting had been setting had been setting had been setting had been setting had been setting
Tương Lai will set will set will set will set will set will set
TL Tiếp Diễn will be setting will be setting will be setting will be setting will be setting will be setting
Tương Lai hoàn thành will have set will have set will have set will have set will have set will have set
TL HT Tiếp Diễn will have been setting will have been setting will have been setting will have been setting will have been setting will have been setting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would set would set would set would set would set would set
Conditional Perfect would have set would have set would have set would have set would have set would have set
Conditional Present Progressive would be setting would be setting would be setting would be setting would be setting would be setting
Conditional Perfect Progressive would have been setting would have been setting would have been setting would have been setting would have been setting would have been setting
Present Subjunctive set set set set set set
Past Subjunctive set set set set set set
Past Perfect Subjunctive had set had set had set had set had set had set
Imperative set Let′s set set

4 bình luận

  1. Theo minh, Trinh bay thanh bang cho bang dong tu set nhu vay khong can thiet. Nguoi ta chi can nho dang nguyen mau – qua khu – qua khu phan tu va thanh ngu. Viec chia dong tu theo thi thi co nguyen tac chung roi. Tach ra cho ro rang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button