Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Close

Cách chia động từ close rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ close ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to close closing closed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn close close closes close close close
Hiện tại tiếp diễn am closing are closing is closing are closing are closing are closing
Quá khứ đơn closed closed closed closed closed closed
Quá khứ tiếp diễn was closing were closing was closing were closing were closing were closing
Hiện tại hoàn thành have closed have closed has closed have closed have closed have closed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been closing have been closing has been closing have been closing have been closing have been closing
Quá khứ hoàn thành had closed had closed had closed had closed had closed had closed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been closing had been closing had been closing had been closing had been closing had been closing
Tương Lai will close will close will close will close will close will close
TL Tiếp Diễn will be closing will be closing will be closing will be closing will be closing will be closing
Tương Lai hoàn thành will have closed will have closed will have closed will have closed will have closed will have closed
TL HT Tiếp Diễn will have been closing will have been closing will have been closing will have been closing will have been closing will have been closing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would close would close would close would close would close would close
Conditional Perfect would have closed would have closed would have closed would have closed would have closed would have closed
Conditional Present Progressive would be closing would be closing would be closing would be closing would be closing would be closing
Conditional Perfect Progressive would have been closing would have been closing would have been closing would have been closing would have been closing would have been closing
Present Subjunctive close close close close close close
Past Subjunctive closed closed closed closed closed closed
Past Perfect Subjunctive had closed had closed had closed had closed had closed had closed
Imperative close Let′s close close

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. older women dating younger men.

Nên đọc
Close
Back to top button