Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wane

Cách chia động từ wane rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wane ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WANE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wane waning waned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wane wane wanes wane wane wane
Hiện tại tiếp diễn am waning are waning is waning are waning are waning are waning
Quá khứ đơn waned waned waned waned waned waned
Quá khứ tiếp diễn was waning were waning was waning were waning were waning were waning
Hiện tại hoàn thành have waned have waned has waned have waned have waned have waned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waning have been waning has been waning have been waning have been waning have been waning
Quá khứ hoàn thành had waned had waned had waned had waned had waned had waned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waning had been waning had been waning had been waning had been waning had been waning
Tương Lai will wane will wane will wane will wane will wane will wane
TL Tiếp Diễn will be waning will be waning will be waning will be waning will be waning will be waning
Tương Lai hoàn thành will have waned will have waned will have waned will have waned will have waned will have waned
TL HT Tiếp Diễn will have been waning will have been waning will have been waning will have been waning will have been waning will have been waning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wane would wane would wane would wane would wane would wane
Conditional Perfect would have waned would have waned would have waned would have waned would have waned would have waned
Conditional Present Progressive would be waning would be waning would be waning would be waning would be waning would be waning
Conditional Perfect Progressive would have been waning would have been waning would have been waning would have been waning would have been waning would have been waning
Present Subjunctive wane wane wane wane wane wane
Past Subjunctive waned waned waned waned waned waned
Past Perfect Subjunctive had waned had waned had waned had waned had waned had waned
Imperative wane Let′s wane wane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button