Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Retard

Cách chia động từ retard rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ retard ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RETARD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to retard retarding retarded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn retard retard retards retard retard retard
Hiện tại tiếp diễn am retarding are retarding is retarding are retarding are retarding are retarding
Quá khứ đơn retarded retarded retarded retarded retarded retarded
Quá khứ tiếp diễn was retarding were retarding was retarding were retarding were retarding were retarding
Hiện tại hoàn thành have retarded have retarded has retarded have retarded have retarded have retarded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been retarding have been retarding has been retarding have been retarding have been retarding have been retarding
Quá khứ hoàn thành had retarded had retarded had retarded had retarded had retarded had retarded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been retarding had been retarding had been retarding had been retarding had been retarding had been retarding
Tương Lai will retard will retard will retard will retard will retard will retard
TL Tiếp Diễn will be retarding will be retarding will be retarding will be retarding will be retarding will be retarding
Tương Lai hoàn thành will have retarded will have retarded will have retarded will have retarded will have retarded will have retarded
TL HT Tiếp Diễn will have been retarding will have been retarding will have been retarding will have been retarding will have been retarding will have been retarding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would retard would retard would retard would retard would retard would retard
Conditional Perfect would have retarded would have retarded would have retarded would have retarded would have retarded would have retarded
Conditional Present Progressive would be retarding would be retarding would be retarding would be retarding would be retarding would be retarding
Conditional Perfect Progressive would have been retarding would have been retarding would have been retarding would have been retarding would have been retarding would have been retarding
Present Subjunctive retard retard retard retard retard retard
Past Subjunctive retarded retarded retarded retarded retarded retarded
Past Perfect Subjunctive had retarded had retarded had retarded had retarded had retarded had retarded
Imperative retard Let′s retard retard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button