Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Juggle

Cách chia động từ juggle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ juggle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: JUGGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to juggle juggling juggled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn juggle juggle juggles juggle juggle juggle
Hiện tại tiếp diễn am juggling are juggling is juggling are juggling are juggling are juggling
Quá khứ đơn juggled juggled juggled juggled juggled juggled
Quá khứ tiếp diễn was juggling were juggling was juggling were juggling were juggling were juggling
Hiện tại hoàn thành have juggled have juggled has juggled have juggled have juggled have juggled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been juggling have been juggling has been juggling have been juggling have been juggling have been juggling
Quá khứ hoàn thành had juggled had juggled had juggled had juggled had juggled had juggled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been juggling had been juggling had been juggling had been juggling had been juggling had been juggling
Tương Lai will juggle will juggle will juggle will juggle will juggle will juggle
TL Tiếp Diễn will be juggling will be juggling will be juggling will be juggling will be juggling will be juggling
Tương Lai hoàn thành will have juggled will have juggled will have juggled will have juggled will have juggled will have juggled
TL HT Tiếp Diễn will have been juggling will have been juggling will have been juggling will have been juggling will have been juggling will have been juggling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would juggle would juggle would juggle would juggle would juggle would juggle
Conditional Perfect would have juggled would have juggled would have juggled would have juggled would have juggled would have juggled
Conditional Present Progressive would be juggling would be juggling would be juggling would be juggling would be juggling would be juggling
Conditional Perfect Progressive would have been juggling would have been juggling would have been juggling would have been juggling would have been juggling would have been juggling
Present Subjunctive juggle juggle juggle juggle juggle juggle
Past Subjunctive juggled juggled juggled juggled juggled juggled
Past Perfect Subjunctive had juggled had juggled had juggled had juggled had juggled had juggled
Imperative juggle Let′s juggle juggle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button