Transfer

Cách chia động từ transfer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ transfer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRANSFER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to transfer transferring transferred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn transfer transfer transfers transfer transfer transfer
Hiện tại tiếp diễn am transferring are transferring is transferring are transferring are transferring are transferring
Quá khứ đơn transferred transferred transferred transferred transferred transferred
Quá khứ tiếp diễn was transferring were transferring was transferring were transferring were transferring were transferring
Hiện tại hoàn thành have transferred have transferred has transferred have transferred have transferred have transferred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been transferring have been transferring has been transferring have been transferring have been transferring have been transferring
Quá khứ hoàn thành had transferred had transferred had transferred had transferred had transferred had transferred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been transferring had been transferring had been transferring had been transferring had been transferring had been transferring
Tương Lai will transfer will transfer will transfer will transfer will transfer will transfer
TL Tiếp Diễn will be transferring will be transferring will be transferring will be transferring will be transferring will be transferring
Tương Lai hoàn thành will have transferred will have transferred will have transferred will have transferred will have transferred will have transferred
TL HT Tiếp Diễn will have been transferring will have been transferring will have been transferring will have been transferring will have been transferring will have been transferring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would transfer would transfer would transfer would transfer would transfer would transfer
Conditional Perfect would have transferred would have transferred would have transferred would have transferred would have transferred would have transferred
Conditional Present Progressive would be transferring would be transferring would be transferring would be transferring would be transferring would be transferring
Conditional Perfect Progressive would have been transferring would have been transferring would have been transferring would have been transferring would have been transferring would have been transferring
Present Subjunctive transfer transfer transfer transfer transfer transfer
Past Subjunctive transferred transferred transferred transferred transferred transferred
Past Perfect Subjunctive had transferred had transferred had transferred had transferred had transferred had transferred
Imperative transfer Let′s transfer transfer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button