Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rock

Cách chia động từ rock rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rock ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rock rocking rocked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rock rock rocks rock rock rock
Hiện tại tiếp diễn am rocking are rocking is rocking are rocking are rocking are rocking
Quá khứ đơn rocked rocked rocked rocked rocked rocked
Quá khứ tiếp diễn was rocking were rocking was rocking were rocking were rocking were rocking
Hiện tại hoàn thành have rocked have rocked has rocked have rocked have rocked have rocked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rocking have been rocking has been rocking have been rocking have been rocking have been rocking
Quá khứ hoàn thành had rocked had rocked had rocked had rocked had rocked had rocked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rocking had been rocking had been rocking had been rocking had been rocking had been rocking
Tương Lai will rock will rock will rock will rock will rock will rock
TL Tiếp Diễn will be rocking will be rocking will be rocking will be rocking will be rocking will be rocking
Tương Lai hoàn thành will have rocked will have rocked will have rocked will have rocked will have rocked will have rocked
TL HT Tiếp Diễn will have been rocking will have been rocking will have been rocking will have been rocking will have been rocking will have been rocking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rock would rock would rock would rock would rock would rock
Conditional Perfect would have rocked would have rocked would have rocked would have rocked would have rocked would have rocked
Conditional Present Progressive would be rocking would be rocking would be rocking would be rocking would be rocking would be rocking
Conditional Perfect Progressive would have been rocking would have been rocking would have been rocking would have been rocking would have been rocking would have been rocking
Present Subjunctive rock rock rock rock rock rock
Past Subjunctive rocked rocked rocked rocked rocked rocked
Past Perfect Subjunctive had rocked had rocked had rocked had rocked had rocked had rocked
Imperative rock Let′s rock rock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. matchmaker san diego.

Nên đọc
Close
Back to top button