Comment

Cách chia động từ comment rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ comment ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMMENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to comment commenting commented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn comment comment comments comment comment comment
Hiện tại tiếp diễn am commenting are commenting is commenting are commenting are commenting are commenting
Quá khứ đơn commented commented commented commented commented commented
Quá khứ tiếp diễn was commenting were commenting was commenting were commenting were commenting were commenting
Hiện tại hoàn thành have commented have commented has commented have commented have commented have commented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been commenting have been commenting has been commenting have been commenting have been commenting have been commenting
Quá khứ hoàn thành had commented had commented had commented had commented had commented had commented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been commenting had been commenting had been commenting had been commenting had been commenting had been commenting
Tương Lai will comment will comment will comment will comment will comment will comment
TL Tiếp Diễn will be commenting will be commenting will be commenting will be commenting will be commenting will be commenting
Tương Lai hoàn thành will have commented will have commented will have commented will have commented will have commented will have commented
TL HT Tiếp Diễn will have been commenting will have been commenting will have been commenting will have been commenting will have been commenting will have been commenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would comment would comment would comment would comment would comment would comment
Conditional Perfect would have commented would have commented would have commented would have commented would have commented would have commented
Conditional Present Progressive would be commenting would be commenting would be commenting would be commenting would be commenting would be commenting
Conditional Perfect Progressive would have been commenting would have been commenting would have been commenting would have been commenting would have been commenting would have been commenting
Present Subjunctive comment comment comment comment comment comment
Past Subjunctive commented commented commented commented commented commented
Past Perfect Subjunctive had commented had commented had commented had commented had commented had commented
Imperative comment Let′s comment comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button