Transmit

transmit

Cách chia động từ transmit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ transmit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRANSMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to transmit transmitting transmitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn transmit transmit transmits transmit transmit transmit
Hiện tại tiếp diễn am transmitting are transmitting is transmitting are transmitting are transmitting are transmitting
Quá khứ đơn transmitted transmitted transmitted transmitted transmitted transmitted
Quá khứ tiếp diễn was transmitting were transmitting was transmitting were transmitting were transmitting were transmitting
Hiện tại hoàn thành have transmitted have transmitted has transmitted have transmitted have transmitted have transmitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been transmitting have been transmitting has been transmitting have been transmitting have been transmitting have been transmitting
Quá khứ hoàn thành had transmitted had transmitted had transmitted had transmitted had transmitted had transmitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been transmitting had been transmitting had been transmitting had been transmitting had been transmitting had been transmitting
Tương Lai will transmit will transmit will transmit will transmit will transmit will transmit
TL Tiếp Diễn will be transmitting will be transmitting will be transmitting will be transmitting will be transmitting will be transmitting
Tương Lai hoàn thành will have transmitted will have transmitted will have transmitted will have transmitted will have transmitted will have transmitted
TL HT Tiếp Diễn will have been transmitting will have been transmitting will have been transmitting will have been transmitting will have been transmitting will have been transmitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would transmit would transmit would transmit would transmit would transmit would transmit
Conditional Perfect would have transmitted would have transmitted would have transmitted would have transmitted would have transmitted would have transmitted
Conditional Present Progressive would be transmitting would be transmitting would be transmitting would be transmitting would be transmitting would be transmitting
Conditional Perfect Progressive would have been transmitting would have been transmitting would have been transmitting would have been transmitting would have been transmitting would have been transmitting
Present Subjunctive transmit transmit transmit transmit transmit transmit
Past Subjunctive transmitted transmitted transmitted transmitted transmitted transmitted
Past Perfect Subjunctive had transmitted had transmitted had transmitted had transmitted had transmitted had transmitted
Imperative transmit Let′s transmit transmit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hinge-hookup/.

Back to top button