Visualize

visualize

Cách chia động từ visualize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ visualize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VISUALIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to visualize visualizing visualized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn visualize visualize visualizes visualize visualize visualize
Hiện tại tiếp diễn am visualizing are visualizing is visualizing are visualizing are visualizing are visualizing
Quá khứ đơn visualized visualized visualized visualized visualized visualized
Quá khứ tiếp diễn was visualizing were visualizing was visualizing were visualizing were visualizing were visualizing
Hiện tại hoàn thành have visualized have visualized has visualized have visualized have visualized have visualized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been visualizing have been visualizing has been visualizing have been visualizing have been visualizing have been visualizing
Quá khứ hoàn thành had visualized had visualized had visualized had visualized had visualized had visualized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been visualizing had been visualizing had been visualizing had been visualizing had been visualizing had been visualizing
Tương Lai will visualize will visualize will visualize will visualize will visualize will visualize
TL Tiếp Diễn will be visualizing will be visualizing will be visualizing will be visualizing will be visualizing will be visualizing
Tương Lai hoàn thành will have visualized will have visualized will have visualized will have visualized will have visualized will have visualized
TL HT Tiếp Diễn will have been visualizing will have been visualizing will have been visualizing will have been visualizing will have been visualizing will have been visualizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would visualize would visualize would visualize would visualize would visualize would visualize
Conditional Perfect would have visualized would have visualized would have visualized would have visualized would have visualized would have visualized
Conditional Present Progressive would be visualizing would be visualizing would be visualizing would be visualizing would be visualizing would be visualizing
Conditional Perfect Progressive would have been visualizing would have been visualizing would have been visualizing would have been visualizing would have been visualizing would have been visualizing
Present Subjunctive visualize visualize visualize visualize visualize visualize
Past Subjunctive visualized visualized visualized visualized visualized visualized
Past Perfect Subjunctive had visualized had visualized had visualized had visualized had visualized had visualized
Imperative visualize Let′s visualize visualize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/my-date-app/.

Nên đọc
sexual gay men
Back to top button