Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Transmute

Cách chia động từ transmute rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ transmute ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRANSMUTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to transmute transmuting transmuted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn transmute transmute transmutes transmute transmute transmute
Hiện tại tiếp diễn am transmuting are transmuting is transmuting are transmuting are transmuting are transmuting
Quá khứ đơn transmuted transmuted transmuted transmuted transmuted transmuted
Quá khứ tiếp diễn was transmuting were transmuting was transmuting were transmuting were transmuting were transmuting
Hiện tại hoàn thành have transmuted have transmuted has transmuted have transmuted have transmuted have transmuted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been transmuting have been transmuting has been transmuting have been transmuting have been transmuting have been transmuting
Quá khứ hoàn thành had transmuted had transmuted had transmuted had transmuted had transmuted had transmuted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been transmuting had been transmuting had been transmuting had been transmuting had been transmuting had been transmuting
Tương Lai will transmute will transmute will transmute will transmute will transmute will transmute
TL Tiếp Diễn will be transmuting will be transmuting will be transmuting will be transmuting will be transmuting will be transmuting
Tương Lai hoàn thành will have transmuted will have transmuted will have transmuted will have transmuted will have transmuted will have transmuted
TL HT Tiếp Diễn will have been transmuting will have been transmuting will have been transmuting will have been transmuting will have been transmuting will have been transmuting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would transmute would transmute would transmute would transmute would transmute would transmute
Conditional Perfect would have transmuted would have transmuted would have transmuted would have transmuted would have transmuted would have transmuted
Conditional Present Progressive would be transmuting would be transmuting would be transmuting would be transmuting would be transmuting would be transmuting
Conditional Perfect Progressive would have been transmuting would have been transmuting would have been transmuting would have been transmuting would have been transmuting would have been transmuting
Present Subjunctive transmute transmute transmute transmute transmute transmute
Past Subjunctive transmuted transmuted transmuted transmuted transmuted transmuted
Past Perfect Subjunctive had transmuted had transmuted had transmuted had transmuted had transmuted had transmuted
Imperative transmute Let′s transmute transmute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. nz dating mobile.

Nên đọc
Close
Back to top button