Conciliate

Cách chia động từ conciliate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ conciliate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONCILIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to conciliate conciliating conciliated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn conciliate conciliate conciliates conciliate conciliate conciliate
Hiện tại tiếp diễn am conciliating are conciliating is conciliating are conciliating are conciliating are conciliating
Quá khứ đơn conciliated conciliated conciliated conciliated conciliated conciliated
Quá khứ tiếp diễn was conciliating were conciliating was conciliating were conciliating were conciliating were conciliating
Hiện tại hoàn thành have conciliated have conciliated has conciliated have conciliated have conciliated have conciliated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been conciliating have been conciliating has been conciliating have been conciliating have been conciliating have been conciliating
Quá khứ hoàn thành had conciliated had conciliated had conciliated had conciliated had conciliated had conciliated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been conciliating had been conciliating had been conciliating had been conciliating had been conciliating had been conciliating
Tương Lai will conciliate will conciliate will conciliate will conciliate will conciliate will conciliate
TL Tiếp Diễn will be conciliating will be conciliating will be conciliating will be conciliating will be conciliating will be conciliating
Tương Lai hoàn thành will have conciliated will have conciliated will have conciliated will have conciliated will have conciliated will have conciliated
TL HT Tiếp Diễn will have been conciliating will have been conciliating will have been conciliating will have been conciliating will have been conciliating will have been conciliating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would conciliate would conciliate would conciliate would conciliate would conciliate would conciliate
Conditional Perfect would have conciliated would have conciliated would have conciliated would have conciliated would have conciliated would have conciliated
Conditional Present Progressive would be conciliating would be conciliating would be conciliating would be conciliating would be conciliating would be conciliating
Conditional Perfect Progressive would have been conciliating would have been conciliating would have been conciliating would have been conciliating would have been conciliating would have been conciliating
Present Subjunctive conciliate conciliate conciliate conciliate conciliate conciliate
Past Subjunctive conciliated conciliated conciliated conciliated conciliated conciliated
Past Perfect Subjunctive had conciliated had conciliated had conciliated had conciliated had conciliated had conciliated
Imperative conciliate Let′s conciliate conciliate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. harlem hookups porn.

Nên đọc
Close
Back to top button