Transplant

Cách chia động từ transplant rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ transplant ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRANSPLANT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to transplant transplanting transplanted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn transplant transplant transplants transplant transplant transplant
Hiện tại tiếp diễn am transplanting are transplanting is transplanting are transplanting are transplanting are transplanting
Quá khứ đơn transplanted transplanted transplanted transplanted transplanted transplanted
Quá khứ tiếp diễn was transplanting were transplanting was transplanting were transplanting were transplanting were transplanting
Hiện tại hoàn thành have transplanted have transplanted has transplanted have transplanted have transplanted have transplanted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been transplanting have been transplanting has been transplanting have been transplanting have been transplanting have been transplanting
Quá khứ hoàn thành had transplanted had transplanted had transplanted had transplanted had transplanted had transplanted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been transplanting had been transplanting had been transplanting had been transplanting had been transplanting had been transplanting
Tương Lai will transplant will transplant will transplant will transplant will transplant will transplant
TL Tiếp Diễn will be transplanting will be transplanting will be transplanting will be transplanting will be transplanting will be transplanting
Tương Lai hoàn thành will have transplanted will have transplanted will have transplanted will have transplanted will have transplanted will have transplanted
TL HT Tiếp Diễn will have been transplanting will have been transplanting will have been transplanting will have been transplanting will have been transplanting will have been transplanting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would transplant would transplant would transplant would transplant would transplant would transplant
Conditional Perfect would have transplanted would have transplanted would have transplanted would have transplanted would have transplanted would have transplanted
Conditional Present Progressive would be transplanting would be transplanting would be transplanting would be transplanting would be transplanting would be transplanting
Conditional Perfect Progressive would have been transplanting would have been transplanting would have been transplanting would have been transplanting would have been transplanting would have been transplanting
Present Subjunctive transplant transplant transplant transplant transplant transplant
Past Subjunctive transplanted transplanted transplanted transplanted transplanted transplanted
Past Perfect Subjunctive had transplanted had transplanted had transplanted had transplanted had transplanted had transplanted
Imperative transplant Let′s transplant transplant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. viva street gay dating.

Back to top button