Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Traverse

Cách chia động từ traverse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ traverse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRAVERSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to traverse traversing traversed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn traverse traverse traverses traverse traverse traverse
Hiện tại tiếp diễn am traversing are traversing is traversing are traversing are traversing are traversing
Quá khứ đơn traversed traversed traversed traversed traversed traversed
Quá khứ tiếp diễn was traversing were traversing was traversing were traversing were traversing were traversing
Hiện tại hoàn thành have traversed have traversed has traversed have traversed have traversed have traversed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been traversing have been traversing has been traversing have been traversing have been traversing have been traversing
Quá khứ hoàn thành had traversed had traversed had traversed had traversed had traversed had traversed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been traversing had been traversing had been traversing had been traversing had been traversing had been traversing
Tương Lai will traverse will traverse will traverse will traverse will traverse will traverse
TL Tiếp Diễn will be traversing will be traversing will be traversing will be traversing will be traversing will be traversing
Tương Lai hoàn thành will have traversed will have traversed will have traversed will have traversed will have traversed will have traversed
TL HT Tiếp Diễn will have been traversing will have been traversing will have been traversing will have been traversing will have been traversing will have been traversing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would traverse would traverse would traverse would traverse would traverse would traverse
Conditional Perfect would have traversed would have traversed would have traversed would have traversed would have traversed would have traversed
Conditional Present Progressive would be traversing would be traversing would be traversing would be traversing would be traversing would be traversing
Conditional Perfect Progressive would have been traversing would have been traversing would have been traversing would have been traversing would have been traversing would have been traversing
Present Subjunctive traverse traverse traverse traverse traverse traverse
Past Subjunctive traversed traversed traversed traversed traversed traversed
Past Perfect Subjunctive had traversed had traversed had traversed had traversed had traversed had traversed
Imperative traverse Let′s traverse traverse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button