Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Toy

Cách chia động từ toy rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ toy ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TOY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to toy toying toyed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn toy toy toys toy toy toy
Hiện tại tiếp diễn am toying are toying is toying are toying are toying are toying
Quá khứ đơn toyed toyed toyed toyed toyed toyed
Quá khứ tiếp diễn was toying were toying was toying were toying were toying were toying
Hiện tại hoàn thành have toyed have toyed has toyed have toyed have toyed have toyed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been toying have been toying has been toying have been toying have been toying have been toying
Quá khứ hoàn thành had toyed had toyed had toyed had toyed had toyed had toyed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been toying had been toying had been toying had been toying had been toying had been toying
Tương Lai will toy will toy will toy will toy will toy will toy
TL Tiếp Diễn will be toying will be toying will be toying will be toying will be toying will be toying
Tương Lai hoàn thành will have toyed will have toyed will have toyed will have toyed will have toyed will have toyed
TL HT Tiếp Diễn will have been toying will have been toying will have been toying will have been toying will have been toying will have been toying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would toy would toy would toy would toy would toy would toy
Conditional Perfect would have toyed would have toyed would have toyed would have toyed would have toyed would have toyed
Conditional Present Progressive would be toying would be toying would be toying would be toying would be toying would be toying
Conditional Perfect Progressive would have been toying would have been toying would have been toying would have been toying would have been toying would have been toying
Present Subjunctive toy toy toy toy toy toy
Past Subjunctive toyed toyed toyed toyed toyed toyed
Past Perfect Subjunctive had toyed had toyed had toyed had toyed had toyed had toyed
Imperative toy Let′s toy toy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. app for dating trans.

Nên đọc
Close
Back to top button