Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Treat

Cách chia động từ treat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ treat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TREAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to treat treating treated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn treat treat treats treat treat treat
Hiện tại tiếp diễn am treating are treating is treating are treating are treating are treating
Quá khứ đơn treated treated treated treated treated treated
Quá khứ tiếp diễn was treating were treating was treating were treating were treating were treating
Hiện tại hoàn thành have treated have treated has treated have treated have treated have treated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been treating have been treating has been treating have been treating have been treating have been treating
Quá khứ hoàn thành had treated had treated had treated had treated had treated had treated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been treating had been treating had been treating had been treating had been treating had been treating
Tương Lai will treat will treat will treat will treat will treat will treat
TL Tiếp Diễn will be treating will be treating will be treating will be treating will be treating will be treating
Tương Lai hoàn thành will have treated will have treated will have treated will have treated will have treated will have treated
TL HT Tiếp Diễn will have been treating will have been treating will have been treating will have been treating will have been treating will have been treating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would treat would treat would treat would treat would treat would treat
Conditional Perfect would have treated would have treated would have treated would have treated would have treated would have treated
Conditional Present Progressive would be treating would be treating would be treating would be treating would be treating would be treating
Conditional Perfect Progressive would have been treating would have been treating would have been treating would have been treating would have been treating would have been treating
Present Subjunctive treat treat treat treat treat treat
Past Subjunctive treated treated treated treated treated treated
Past Perfect Subjunctive had treated had treated had treated had treated had treated had treated
Imperative treat Let′s treat treat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button