Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tremble

Cách chia động từ tremble rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tremble ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TREMBLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tremble trembling trembled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tremble tremble trembles tremble tremble tremble
Hiện tại tiếp diễn am trembling are trembling is trembling are trembling are trembling are trembling
Quá khứ đơn trembled trembled trembled trembled trembled trembled
Quá khứ tiếp diễn was trembling were trembling was trembling were trembling were trembling were trembling
Hiện tại hoàn thành have trembled have trembled has trembled have trembled have trembled have trembled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trembling have been trembling has been trembling have been trembling have been trembling have been trembling
Quá khứ hoàn thành had trembled had trembled had trembled had trembled had trembled had trembled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trembling had been trembling had been trembling had been trembling had been trembling had been trembling
Tương Lai will tremble will tremble will tremble will tremble will tremble will tremble
TL Tiếp Diễn will be trembling will be trembling will be trembling will be trembling will be trembling will be trembling
Tương Lai hoàn thành will have trembled will have trembled will have trembled will have trembled will have trembled will have trembled
TL HT Tiếp Diễn will have been trembling will have been trembling will have been trembling will have been trembling will have been trembling will have been trembling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tremble would tremble would tremble would tremble would tremble would tremble
Conditional Perfect would have trembled would have trembled would have trembled would have trembled would have trembled would have trembled
Conditional Present Progressive would be trembling would be trembling would be trembling would be trembling would be trembling would be trembling
Conditional Perfect Progressive would have been trembling would have been trembling would have been trembling would have been trembling would have been trembling would have been trembling
Present Subjunctive tremble tremble tremble tremble tremble tremble
Past Subjunctive trembled trembled trembled trembled trembled trembled
Past Perfect Subjunctive had trembled had trembled had trembled had trembled had trembled had trembled
Imperative tremble Let′s tremble tremble

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button