Unite

Cách chia động từ unite rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unite ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNITE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unite uniting united
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unite unite unites unite unite unite
Hiện tại tiếp diễn am uniting are uniting is uniting are uniting are uniting are uniting
Quá khứ đơn united united united united united united
Quá khứ tiếp diễn was uniting were uniting was uniting were uniting were uniting were uniting
Hiện tại hoàn thành have united have united has united have united have united have united
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been uniting have been uniting has been uniting have been uniting have been uniting have been uniting
Quá khứ hoàn thành had united had united had united had united had united had united
QK hoàn thành Tiếp diễn had been uniting had been uniting had been uniting had been uniting had been uniting had been uniting
Tương Lai will unite will unite will unite will unite will unite will unite
TL Tiếp Diễn will be uniting will be uniting will be uniting will be uniting will be uniting will be uniting
Tương Lai hoàn thành will have united will have united will have united will have united will have united will have united
TL HT Tiếp Diễn will have been uniting will have been uniting will have been uniting will have been uniting will have been uniting will have been uniting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unite would unite would unite would unite would unite would unite
Conditional Perfect would have united would have united would have united would have united would have united would have united
Conditional Present Progressive would be uniting would be uniting would be uniting would be uniting would be uniting would be uniting
Conditional Perfect Progressive would have been uniting would have been uniting would have been uniting would have been uniting would have been uniting would have been uniting
Present Subjunctive unite unite unite unite unite unite
Past Subjunctive united united united united united united
Past Perfect Subjunctive had united had united had united had united had united had united
Imperative unite Let′s unite unite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button