Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trounce

trounce

Cách chia động từ trounce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trounce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TROUNCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trounce trouncing trounced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trounce trounce trounces trounce trounce trounce
Hiện tại tiếp diễn am trouncing are trouncing is trouncing are trouncing are trouncing are trouncing
Quá khứ đơn trounced trounced trounced trounced trounced trounced
Quá khứ tiếp diễn was trouncing were trouncing was trouncing were trouncing were trouncing were trouncing
Hiện tại hoàn thành have trounced have trounced has trounced have trounced have trounced have trounced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trouncing have been trouncing has been trouncing have been trouncing have been trouncing have been trouncing
Quá khứ hoàn thành had trounced had trounced had trounced had trounced had trounced had trounced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trouncing had been trouncing had been trouncing had been trouncing had been trouncing had been trouncing
Tương Lai will trounce will trounce will trounce will trounce will trounce will trounce
TL Tiếp Diễn will be trouncing will be trouncing will be trouncing will be trouncing will be trouncing will be trouncing
Tương Lai hoàn thành will have trounced will have trounced will have trounced will have trounced will have trounced will have trounced
TL HT Tiếp Diễn will have been trouncing will have been trouncing will have been trouncing will have been trouncing will have been trouncing will have been trouncing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trounce would trounce would trounce would trounce would trounce would trounce
Conditional Perfect would have trounced would have trounced would have trounced would have trounced would have trounced would have trounced
Conditional Present Progressive would be trouncing would be trouncing would be trouncing would be trouncing would be trouncing would be trouncing
Conditional Perfect Progressive would have been trouncing would have been trouncing would have been trouncing would have been trouncing would have been trouncing would have been trouncing
Present Subjunctive trounce trounce trounce trounce trounce trounce
Past Subjunctive trounced trounced trounced trounced trounced trounced
Past Perfect Subjunctive had trounced had trounced had trounced had trounced had trounced had trounced
Imperative trounce Let′s trounce trounce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free dating sites north wales.

Nên đọc
Close
Back to top button