Truncate

Cách chia động từ truncate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ truncate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRUNCATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to truncate truncating truncated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn truncate truncate truncates truncate truncate truncate
Hiện tại tiếp diễn am truncating are truncating is truncating are truncating are truncating are truncating
Quá khứ đơn truncated truncated truncated truncated truncated truncated
Quá khứ tiếp diễn was truncating were truncating was truncating were truncating were truncating were truncating
Hiện tại hoàn thành have truncated have truncated has truncated have truncated have truncated have truncated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been truncating have been truncating has been truncating have been truncating have been truncating have been truncating
Quá khứ hoàn thành had truncated had truncated had truncated had truncated had truncated had truncated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been truncating had been truncating had been truncating had been truncating had been truncating had been truncating
Tương Lai will truncate will truncate will truncate will truncate will truncate will truncate
TL Tiếp Diễn will be truncating will be truncating will be truncating will be truncating will be truncating will be truncating
Tương Lai hoàn thành will have truncated will have truncated will have truncated will have truncated will have truncated will have truncated
TL HT Tiếp Diễn will have been truncating will have been truncating will have been truncating will have been truncating will have been truncating will have been truncating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would truncate would truncate would truncate would truncate would truncate would truncate
Conditional Perfect would have truncated would have truncated would have truncated would have truncated would have truncated would have truncated
Conditional Present Progressive would be truncating would be truncating would be truncating would be truncating would be truncating would be truncating
Conditional Perfect Progressive would have been truncating would have been truncating would have been truncating would have been truncating would have been truncating would have been truncating
Present Subjunctive truncate truncate truncate truncate truncate truncate
Past Subjunctive truncated truncated truncated truncated truncated truncated
Past Perfect Subjunctive had truncated had truncated had truncated had truncated had truncated had truncated
Imperative truncate Let′s truncate truncate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hookup local sites.

Nên đọc
Close
Back to top button