Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trust

Cách chia động từ trust rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trust ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRUST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trust trusting trusted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trust trust trusts trust trust trust
Hiện tại tiếp diễn am trusting are trusting is trusting are trusting are trusting are trusting
Quá khứ đơn trusted trusted trusted trusted trusted trusted
Quá khứ tiếp diễn was trusting were trusting was trusting were trusting were trusting were trusting
Hiện tại hoàn thành have trusted have trusted has trusted have trusted have trusted have trusted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trusting have been trusting has been trusting have been trusting have been trusting have been trusting
Quá khứ hoàn thành had trusted had trusted had trusted had trusted had trusted had trusted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trusting had been trusting had been trusting had been trusting had been trusting had been trusting
Tương Lai will trust will trust will trust will trust will trust will trust
TL Tiếp Diễn will be trusting will be trusting will be trusting will be trusting will be trusting will be trusting
Tương Lai hoàn thành will have trusted will have trusted will have trusted will have trusted will have trusted will have trusted
TL HT Tiếp Diễn will have been trusting will have been trusting will have been trusting will have been trusting will have been trusting will have been trusting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trust would trust would trust would trust would trust would trust
Conditional Perfect would have trusted would have trusted would have trusted would have trusted would have trusted would have trusted
Conditional Present Progressive would be trusting would be trusting would be trusting would be trusting would be trusting would be trusting
Conditional Perfect Progressive would have been trusting would have been trusting would have been trusting would have been trusting would have been trusting would have been trusting
Present Subjunctive trust trust trust trust trust trust
Past Subjunctive trusted trusted trusted trusted trusted trusted
Past Perfect Subjunctive had trusted had trusted had trusted had trusted had trusted had trusted
Imperative trust Let′s trust trust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating but not in a relationship.

Nên đọc
Close
Back to top button