Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Serve

Cách chia động từ serve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ serve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SERVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to serve serving served
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn serve serve serves serve serve serve
Hiện tại tiếp diễn am serving are serving is serving are serving are serving are serving
Quá khứ đơn served served served served served served
Quá khứ tiếp diễn was serving were serving was serving were serving were serving were serving
Hiện tại hoàn thành have served have served has served have served have served have served
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been serving have been serving has been serving have been serving have been serving have been serving
Quá khứ hoàn thành had served had served had served had served had served had served
QK hoàn thành Tiếp diễn had been serving had been serving had been serving had been serving had been serving had been serving
Tương Lai will serve will serve will serve will serve will serve will serve
TL Tiếp Diễn will be serving will be serving will be serving will be serving will be serving will be serving
Tương Lai hoàn thành will have served will have served will have served will have served will have served will have served
TL HT Tiếp Diễn will have been serving will have been serving will have been serving will have been serving will have been serving will have been serving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would serve would serve would serve would serve would serve would serve
Conditional Perfect would have served would have served would have served would have served would have served would have served
Conditional Present Progressive would be serving would be serving would be serving would be serving would be serving would be serving
Conditional Perfect Progressive would have been serving would have been serving would have been serving would have been serving would have been serving would have been serving
Present Subjunctive serve serve serve serve serve serve
Past Subjunctive served served served served served served
Past Perfect Subjunctive had served had served had served had served had served had served
Imperative serve Let′s serve serve

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button