Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gnash

Cách chia động từ gnash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gnash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GNASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gnash gnashing gnashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gnash gnash gnashes gnash gnash gnash
Hiện tại tiếp diễn am gnashing are gnashing is gnashing are gnashing are gnashing are gnashing
Quá khứ đơn gnashed gnashed gnashed gnashed gnashed gnashed
Quá khứ tiếp diễn was gnashing were gnashing was gnashing were gnashing were gnashing were gnashing
Hiện tại hoàn thành have gnashed have gnashed has gnashed have gnashed have gnashed have gnashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gnashing have been gnashing has been gnashing have been gnashing have been gnashing have been gnashing
Quá khứ hoàn thành had gnashed had gnashed had gnashed had gnashed had gnashed had gnashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gnashing had been gnashing had been gnashing had been gnashing had been gnashing had been gnashing
Tương Lai will gnash will gnash will gnash will gnash will gnash will gnash
TL Tiếp Diễn will be gnashing will be gnashing will be gnashing will be gnashing will be gnashing will be gnashing
Tương Lai hoàn thành will have gnashed will have gnashed will have gnashed will have gnashed will have gnashed will have gnashed
TL HT Tiếp Diễn will have been gnashing will have been gnashing will have been gnashing will have been gnashing will have been gnashing will have been gnashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gnash would gnash would gnash would gnash would gnash would gnash
Conditional Perfect would have gnashed would have gnashed would have gnashed would have gnashed would have gnashed would have gnashed
Conditional Present Progressive would be gnashing would be gnashing would be gnashing would be gnashing would be gnashing would be gnashing
Conditional Perfect Progressive would have been gnashing would have been gnashing would have been gnashing would have been gnashing would have been gnashing would have been gnashing
Present Subjunctive gnash gnash gnash gnash gnash gnash
Past Subjunctive gnashed gnashed gnashed gnashed gnashed gnashed
Past Perfect Subjunctive had gnashed had gnashed had gnashed had gnashed had gnashed had gnashed
Imperative gnash Let′s gnash gnash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button