Ulcerate

Cách chia động từ ulcerate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ulcerate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ULCERATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ulcerate ulcerating ulcerated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ulcerate ulcerate ulcerates ulcerate ulcerate ulcerate
Hiện tại tiếp diễn am ulcerating are ulcerating is ulcerating are ulcerating are ulcerating are ulcerating
Quá khứ đơn ulcerated ulcerated ulcerated ulcerated ulcerated ulcerated
Quá khứ tiếp diễn was ulcerating were ulcerating was ulcerating were ulcerating were ulcerating were ulcerating
Hiện tại hoàn thành have ulcerated have ulcerated has ulcerated have ulcerated have ulcerated have ulcerated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ulcerating have been ulcerating has been ulcerating have been ulcerating have been ulcerating have been ulcerating
Quá khứ hoàn thành had ulcerated had ulcerated had ulcerated had ulcerated had ulcerated had ulcerated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ulcerating had been ulcerating had been ulcerating had been ulcerating had been ulcerating had been ulcerating
Tương Lai will ulcerate will ulcerate will ulcerate will ulcerate will ulcerate will ulcerate
TL Tiếp Diễn will be ulcerating will be ulcerating will be ulcerating will be ulcerating will be ulcerating will be ulcerating
Tương Lai hoàn thành will have ulcerated will have ulcerated will have ulcerated will have ulcerated will have ulcerated will have ulcerated
TL HT Tiếp Diễn will have been ulcerating will have been ulcerating will have been ulcerating will have been ulcerating will have been ulcerating will have been ulcerating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ulcerate would ulcerate would ulcerate would ulcerate would ulcerate would ulcerate
Conditional Perfect would have ulcerated would have ulcerated would have ulcerated would have ulcerated would have ulcerated would have ulcerated
Conditional Present Progressive would be ulcerating would be ulcerating would be ulcerating would be ulcerating would be ulcerating would be ulcerating
Conditional Perfect Progressive would have been ulcerating would have been ulcerating would have been ulcerating would have been ulcerating would have been ulcerating would have been ulcerating
Present Subjunctive ulcerate ulcerate ulcerate ulcerate ulcerate ulcerate
Past Subjunctive ulcerated ulcerated ulcerated ulcerated ulcerated ulcerated
Past Perfect Subjunctive had ulcerated had ulcerated had ulcerated had ulcerated had ulcerated had ulcerated
Imperative ulcerate Let′s ulcerate ulcerate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button