Underline

Cách chia động từ underline rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ underline ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDERLINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to underline underlining underlined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn underline underline underlines underline underline underline
Hiện tại tiếp diễn am underlining are underlining is underlining are underlining are underlining are underlining
Quá khứ đơn underlined underlined underlined underlined underlined underlined
Quá khứ tiếp diễn was underlining were underlining was underlining were underlining were underlining were underlining
Hiện tại hoàn thành have underlined have underlined has underlined have underlined have underlined have underlined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been underlining have been underlining has been underlining have been underlining have been underlining have been underlining
Quá khứ hoàn thành had underlined had underlined had underlined had underlined had underlined had underlined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been underlining had been underlining had been underlining had been underlining had been underlining had been underlining
Tương Lai will underline will underline will underline will underline will underline will underline
TL Tiếp Diễn will be underlining will be underlining will be underlining will be underlining will be underlining will be underlining
Tương Lai hoàn thành will have underlined will have underlined will have underlined will have underlined will have underlined will have underlined
TL HT Tiếp Diễn will have been underlining will have been underlining will have been underlining will have been underlining will have been underlining will have been underlining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would underline would underline would underline would underline would underline would underline
Conditional Perfect would have underlined would have underlined would have underlined would have underlined would have underlined would have underlined
Conditional Present Progressive would be underlining would be underlining would be underlining would be underlining would be underlining would be underlining
Conditional Perfect Progressive would have been underlining would have been underlining would have been underlining would have been underlining would have been underlining would have been underlining
Present Subjunctive underline underline underline underline underline underline
Past Subjunctive underlined underlined underlined underlined underlined underlined
Past Perfect Subjunctive had underlined had underlined had underlined had underlined had underlined had underlined
Imperative underline Let′s underline underline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button