Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Abort

Cách chia động từ abort rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ abort ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ABORT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to abort aborting aborted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abort abort aborts abort abort abort
Hiện tại tiếp diễn am aborting are aborting is aborting are aborting are aborting are aborting
Quá khứ đơn aborted aborted aborted aborted aborted aborted
Quá khứ tiếp diễn was aborting were aborting was aborting were aborting were aborting were aborting
Hiện tại hoàn thành have aborted have aborted has aborted have aborted have aborted have aborted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been aborting have been aborting has been aborting have been aborting have been aborting have been aborting
Quá khứ hoàn thành had aborted had aborted had aborted had aborted had aborted had aborted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been aborting had been aborting had been aborting had been aborting had been aborting had been aborting
Tương Lai will abort will abort will abort will abort will abort will abort
TL Tiếp Diễn will be aborting will be aborting will be aborting will be aborting will be aborting will be aborting
Tương Lai hoàn thành will have aborted will have aborted will have aborted will have aborted will have aborted will have aborted
TL HT Tiếp Diễn will have been aborting will have been aborting will have been aborting will have been aborting will have been aborting will have been aborting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abort would abort would abort would abort would abort would abort
Conditional Perfect would have aborted would have aborted would have aborted would have aborted would have aborted would have aborted
Conditional Present Progressive would be aborting would be aborting would be aborting would be aborting would be aborting would be aborting
Conditional Perfect Progressive would have been aborting would have been aborting would have been aborting would have been aborting would have been aborting would have been aborting
Present Subjunctive abort abort abort abort abort abort
Past Subjunctive aborted aborted aborted aborted aborted aborted
Past Perfect Subjunctive had aborted had aborted had aborted had aborted had aborted had aborted
Imperative abort Let′s abort abort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button