Tax

Cách chia động từ tax rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tax ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAX

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tax taxing taxed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tax tax taxes tax tax tax
Hiện tại tiếp diễn am taxing are taxing is taxing are taxing are taxing are taxing
Quá khứ đơn taxed taxed taxed taxed taxed taxed
Quá khứ tiếp diễn was taxing were taxing was taxing were taxing were taxing were taxing
Hiện tại hoàn thành have taxed have taxed has taxed have taxed have taxed have taxed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been taxing have been taxing has been taxing have been taxing have been taxing have been taxing
Quá khứ hoàn thành had taxed had taxed had taxed had taxed had taxed had taxed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been taxing had been taxing had been taxing had been taxing had been taxing had been taxing
Tương Lai will tax will tax will tax will tax will tax will tax
TL Tiếp Diễn will be taxing will be taxing will be taxing will be taxing will be taxing will be taxing
Tương Lai hoàn thành will have taxed will have taxed will have taxed will have taxed will have taxed will have taxed
TL HT Tiếp Diễn will have been taxing will have been taxing will have been taxing will have been taxing will have been taxing will have been taxing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tax would tax would tax would tax would tax would tax
Conditional Perfect would have taxed would have taxed would have taxed would have taxed would have taxed would have taxed
Conditional Present Progressive would be taxing would be taxing would be taxing would be taxing would be taxing would be taxing
Conditional Perfect Progressive would have been taxing would have been taxing would have been taxing would have been taxing would have been taxing would have been taxing
Present Subjunctive tax tax tax tax tax tax
Past Subjunctive taxed taxed taxed taxed taxed taxed
Past Perfect Subjunctive had taxed had taxed had taxed had taxed had taxed had taxed
Imperative tax Let′s tax tax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-sites-adelaide-free/.

Nên đọc
baboo dating
Back to top button