Ravage

Cách chia động từ ravage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ravage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RAVAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ravage ravaging ravaged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ravage ravage ravages ravage ravage ravage
Hiện tại tiếp diễn am ravaging are ravaging is ravaging are ravaging are ravaging are ravaging
Quá khứ đơn ravaged ravaged ravaged ravaged ravaged ravaged
Quá khứ tiếp diễn was ravaging were ravaging was ravaging were ravaging were ravaging were ravaging
Hiện tại hoàn thành have ravaged have ravaged has ravaged have ravaged have ravaged have ravaged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ravaging have been ravaging has been ravaging have been ravaging have been ravaging have been ravaging
Quá khứ hoàn thành had ravaged had ravaged had ravaged had ravaged had ravaged had ravaged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ravaging had been ravaging had been ravaging had been ravaging had been ravaging had been ravaging
Tương Lai will ravage will ravage will ravage will ravage will ravage will ravage
TL Tiếp Diễn will be ravaging will be ravaging will be ravaging will be ravaging will be ravaging will be ravaging
Tương Lai hoàn thành will have ravaged will have ravaged will have ravaged will have ravaged will have ravaged will have ravaged
TL HT Tiếp Diễn will have been ravaging will have been ravaging will have been ravaging will have been ravaging will have been ravaging will have been ravaging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ravage would ravage would ravage would ravage would ravage would ravage
Conditional Perfect would have ravaged would have ravaged would have ravaged would have ravaged would have ravaged would have ravaged
Conditional Present Progressive would be ravaging would be ravaging would be ravaging would be ravaging would be ravaging would be ravaging
Conditional Perfect Progressive would have been ravaging would have been ravaging would have been ravaging would have been ravaging would have been ravaging would have been ravaging
Present Subjunctive ravage ravage ravage ravage ravage ravage
Past Subjunctive ravaged ravaged ravaged ravaged ravaged ravaged
Past Perfect Subjunctive had ravaged had ravaged had ravaged had ravaged had ravaged had ravaged
Imperative ravage Let′s ravage ravage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button