Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sting

Cách chia động từ sting rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sting ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sting stinging stung
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sting sting stings sting sting sting
Hiện tại tiếp diễn am stinging are stinging is stinging are stinging are stinging are stinging
Quá khứ đơn stung stung stung stung stung stung
Quá khứ tiếp diễn was stinging were stinging was stinging were stinging were stinging were stinging
Hiện tại hoàn thành have stung have stung has stung have stung have stung have stung
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stinging have been stinging has been stinging have been stinging have been stinging have been stinging
Quá khứ hoàn thành had stung had stung had stung had stung had stung had stung
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stinging had been stinging had been stinging had been stinging had been stinging had been stinging
Tương Lai will sting will sting will sting will sting will sting will sting
TL Tiếp Diễn will be stinging will be stinging will be stinging will be stinging will be stinging will be stinging
Tương Lai hoàn thành will have stung will have stung will have stung will have stung will have stung will have stung
TL HT Tiếp Diễn will have been stinging will have been stinging will have been stinging will have been stinging will have been stinging will have been stinging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sting would sting would sting would sting would sting would sting
Conditional Perfect would have stung would have stung would have stung would have stung would have stung would have stung
Conditional Present Progressive would be stinging would be stinging would be stinging would be stinging would be stinging would be stinging
Conditional Perfect Progressive would have been stinging would have been stinging would have been stinging would have been stinging would have been stinging would have been stinging
Present Subjunctive sting sting sting sting sting sting
Past Subjunctive stung stung stung stung stung stung
Past Perfect Subjunctive had stung had stung had stung had stung had stung had stung
Imperative sting Let′s sting sting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button