Vanish

Cách chia động từ vanish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vanish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VANISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vanish vanishing vanished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vanish vanish vanishes vanish vanish vanish
Hiện tại tiếp diễn am vanishing are vanishing is vanishing are vanishing are vanishing are vanishing
Quá khứ đơn vanished vanished vanished vanished vanished vanished
Quá khứ tiếp diễn was vanishing were vanishing was vanishing were vanishing were vanishing were vanishing
Hiện tại hoàn thành have vanished have vanished has vanished have vanished have vanished have vanished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vanishing have been vanishing has been vanishing have been vanishing have been vanishing have been vanishing
Quá khứ hoàn thành had vanished had vanished had vanished had vanished had vanished had vanished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vanishing had been vanishing had been vanishing had been vanishing had been vanishing had been vanishing
Tương Lai will vanish will vanish will vanish will vanish will vanish will vanish
TL Tiếp Diễn will be vanishing will be vanishing will be vanishing will be vanishing will be vanishing will be vanishing
Tương Lai hoàn thành will have vanished will have vanished will have vanished will have vanished will have vanished will have vanished
TL HT Tiếp Diễn will have been vanishing will have been vanishing will have been vanishing will have been vanishing will have been vanishing will have been vanishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vanish would vanish would vanish would vanish would vanish would vanish
Conditional Perfect would have vanished would have vanished would have vanished would have vanished would have vanished would have vanished
Conditional Present Progressive would be vanishing would be vanishing would be vanishing would be vanishing would be vanishing would be vanishing
Conditional Perfect Progressive would have been vanishing would have been vanishing would have been vanishing would have been vanishing would have been vanishing would have been vanishing
Present Subjunctive vanish vanish vanish vanish vanish vanish
Past Subjunctive vanished vanished vanished vanished vanished vanished
Past Perfect Subjunctive had vanished had vanished had vanished had vanished had vanished had vanished
Imperative vanish Let′s vanish vanish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button