Unravel

Cách chia động từ unravel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ unravel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNRAVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to unravel unraveling unraveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn unravel unravel unravels unravel unravel unravel
Hiện tại tiếp diễn am unraveling are unraveling is unraveling are unraveling are unraveling are unraveling
Quá khứ đơn unraveled unraveled unraveled unraveled unraveled unraveled
Quá khứ tiếp diễn was unraveling were unraveling was unraveling were unraveling were unraveling were unraveling
Hiện tại hoàn thành have unraveled have unraveled has unraveled have unraveled have unraveled have unraveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been unraveling have been unraveling has been unraveling have been unraveling have been unraveling have been unraveling
Quá khứ hoàn thành had unraveled had unraveled had unraveled had unraveled had unraveled had unraveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been unraveling had been unraveling had been unraveling had been unraveling had been unraveling had been unraveling
Tương Lai will unravel will unravel will unravel will unravel will unravel will unravel
TL Tiếp Diễn will be unraveling will be unraveling will be unraveling will be unraveling will be unraveling will be unraveling
Tương Lai hoàn thành will have unraveled will have unraveled will have unraveled will have unraveled will have unraveled will have unraveled
TL HT Tiếp Diễn will have been unraveling will have been unraveling will have been unraveling will have been unraveling will have been unraveling will have been unraveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would unravel would unravel would unravel would unravel would unravel would unravel
Conditional Perfect would have unraveled would have unraveled would have unraveled would have unraveled would have unraveled would have unraveled
Conditional Present Progressive would be unraveling would be unraveling would be unraveling would be unraveling would be unraveling would be unraveling
Conditional Perfect Progressive would have been unraveling would have been unraveling would have been unraveling would have been unraveling would have been unraveling would have been unraveling
Present Subjunctive unravel unravel unravel unravel unravel unravel
Past Subjunctive unraveled unraveled unraveled unraveled unraveled unraveled
Past Perfect Subjunctive had unraveled had unraveled had unraveled had unraveled had unraveled had unraveled
Imperative unravel Let′s unravel unravel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button