Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Parch

Cách chia động từ parch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ parch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PARCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to parch parching parched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn parch parch parches parch parch parch
Hiện tại tiếp diễn am parching are parching is parching are parching are parching are parching
Quá khứ đơn parched parched parched parched parched parched
Quá khứ tiếp diễn was parching were parching was parching were parching were parching were parching
Hiện tại hoàn thành have parched have parched has parched have parched have parched have parched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been parching have been parching has been parching have been parching have been parching have been parching
Quá khứ hoàn thành had parched had parched had parched had parched had parched had parched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been parching had been parching had been parching had been parching had been parching had been parching
Tương Lai will parch will parch will parch will parch will parch will parch
TL Tiếp Diễn will be parching will be parching will be parching will be parching will be parching will be parching
Tương Lai hoàn thành will have parched will have parched will have parched will have parched will have parched will have parched
TL HT Tiếp Diễn will have been parching will have been parching will have been parching will have been parching will have been parching will have been parching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would parch would parch would parch would parch would parch would parch
Conditional Perfect would have parched would have parched would have parched would have parched would have parched would have parched
Conditional Present Progressive would be parching would be parching would be parching would be parching would be parching would be parching
Conditional Perfect Progressive would have been parching would have been parching would have been parching would have been parching would have been parching would have been parching
Present Subjunctive parch parch parch parch parch parch
Past Subjunctive parched parched parched parched parched parched
Past Perfect Subjunctive had parched had parched had parched had parched had parched had parched
Imperative parch Let′s parch parch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button