Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Predetermine

Cách chia động từ predetermine rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ predetermine ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PREDETERMINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to predetermine predetermining predetermined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn predetermine predetermine predetermines predetermine predetermine predetermine
Hiện tại tiếp diễn am predetermining are predetermining is predetermining are predetermining are predetermining are predetermining
Quá khứ đơn predetermined predetermined predetermined predetermined predetermined predetermined
Quá khứ tiếp diễn was predetermining were predetermining was predetermining were predetermining were predetermining were predetermining
Hiện tại hoàn thành have predetermined have predetermined has predetermined have predetermined have predetermined have predetermined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been predetermining have been predetermining has been predetermining have been predetermining have been predetermining have been predetermining
Quá khứ hoàn thành had predetermined had predetermined had predetermined had predetermined had predetermined had predetermined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been predetermining had been predetermining had been predetermining had been predetermining had been predetermining had been predetermining
Tương Lai will predetermine will predetermine will predetermine will predetermine will predetermine will predetermine
TL Tiếp Diễn will be predetermining will be predetermining will be predetermining will be predetermining will be predetermining will be predetermining
Tương Lai hoàn thành will have predetermined will have predetermined will have predetermined will have predetermined will have predetermined will have predetermined
TL HT Tiếp Diễn will have been predetermining will have been predetermining will have been predetermining will have been predetermining will have been predetermining will have been predetermining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would predetermine would predetermine would predetermine would predetermine would predetermine would predetermine
Conditional Perfect would have predetermined would have predetermined would have predetermined would have predetermined would have predetermined would have predetermined
Conditional Present Progressive would be predetermining would be predetermining would be predetermining would be predetermining would be predetermining would be predetermining
Conditional Perfect Progressive would have been predetermining would have been predetermining would have been predetermining would have been predetermining would have been predetermining would have been predetermining
Present Subjunctive predetermine predetermine predetermine predetermine predetermine predetermine
Past Subjunctive predetermined predetermined predetermined predetermined predetermined predetermined
Past Perfect Subjunctive had predetermined had predetermined had predetermined had predetermined had predetermined had predetermined
Imperative predetermine Let′s predetermine predetermine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/baltimore-speed-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button