Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Urbanize

Cách chia động từ urbanize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ urbanize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: URBANIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to urbanize urbanizing urbanized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn urbanize urbanize urbanizes urbanize urbanize urbanize
Hiện tại tiếp diễn am urbanizing are urbanizing is urbanizing are urbanizing are urbanizing are urbanizing
Quá khứ đơn urbanized urbanized urbanized urbanized urbanized urbanized
Quá khứ tiếp diễn was urbanizing were urbanizing was urbanizing were urbanizing were urbanizing were urbanizing
Hiện tại hoàn thành have urbanized have urbanized has urbanized have urbanized have urbanized have urbanized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been urbanizing have been urbanizing has been urbanizing have been urbanizing have been urbanizing have been urbanizing
Quá khứ hoàn thành had urbanized had urbanized had urbanized had urbanized had urbanized had urbanized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been urbanizing had been urbanizing had been urbanizing had been urbanizing had been urbanizing had been urbanizing
Tương Lai will urbanize will urbanize will urbanize will urbanize will urbanize will urbanize
TL Tiếp Diễn will be urbanizing will be urbanizing will be urbanizing will be urbanizing will be urbanizing will be urbanizing
Tương Lai hoàn thành will have urbanized will have urbanized will have urbanized will have urbanized will have urbanized will have urbanized
TL HT Tiếp Diễn will have been urbanizing will have been urbanizing will have been urbanizing will have been urbanizing will have been urbanizing will have been urbanizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would urbanize would urbanize would urbanize would urbanize would urbanize would urbanize
Conditional Perfect would have urbanized would have urbanized would have urbanized would have urbanized would have urbanized would have urbanized
Conditional Present Progressive would be urbanizing would be urbanizing would be urbanizing would be urbanizing would be urbanizing would be urbanizing
Conditional Perfect Progressive would have been urbanizing would have been urbanizing would have been urbanizing would have been urbanizing would have been urbanizing would have been urbanizing
Present Subjunctive urbanize urbanize urbanize urbanize urbanize urbanize
Past Subjunctive urbanized urbanized urbanized urbanized urbanized urbanized
Past Perfect Subjunctive had urbanized had urbanized had urbanized had urbanized had urbanized had urbanized
Imperative urbanize Let′s urbanize urbanize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. pattaya dating.

Nên đọc
Close
Back to top button